Jaya Mukunda Khanal

Jaya Mukunda Khanal

Chief Executive Officer

Kamal Poudyal

Kamal Poudyal

IT Head

Santoshi Aryal

Santoshi Aryal

Messenger

Nischit Aryal

Nischit Aryal

Chief Business Officer

Mallika Rai

Mallika Rai

Finance Officer

Dilip Kumar Kha

Dilip Kumar Kha

Driver

Mukunda Bhusal

Mukunda Bhusal

Chief Financial Officer

Pabitra Devi Chalise

Pabitra Devi Chalise

Front Desk Officer

Jaya Mukunda Khanal

Jaya Mukunda Khanal

Chief Executive Officer

Nischit Aryal

Nischit Aryal

Chief Business Officer

Mukunda Bhusal

Mukunda Bhusal

Chief Financial Officer

Kamal Poudyal

Kamal Poudyal

IT Head

Mallika Rai

Mallika Rai

Finance Officer

Pabitra Devi Chalise

Pabitra Devi Chalise

Front Desk Officer

Dilip Kumar Kha

Dilip Kumar Kha

Driver

Santoshi Aryal

Santoshi Aryal

Messenger